Адвокат Богомил Йорданов Член на Софийска Адвокатска Колегия Правни консултации и представителство пред съд, прокуратура, досъдебни органи и държавни институции За мен Сфери на дейност

Сфери на дейност

Адвокат Йорданов

Работя по всички видове престъпления: престъпления против личността, престъпления против правата на гражданите, престъпления против собствеността, престъпления против правосъдието, документни престъпления и др. Не забравяйте, че при престъпления от общ характер, единственият Ви шанс е Вашият адвокат, тъй като зад прокурорското обвинение стои целият държавен ресурс, обикновено стремящ се да докаже единствено Вашата вина, а зад Вас само защитникът, който сте избрали.

Досъдебно производство, съдебна фаза, защита правата на осъдените на лишаване от свобода, производство по дела от частен характер. Съветвам Ви, в случай че сте привикани да дадете обяснение в качеството си на обвиняеми или за извършването на каквито и да е други процесуално следствени действия, като например разпознаване или извтршване на експертизи, никога да не се явявате без защитник. Никога не давайте обяснения преди да сте обсъдили с Вашия адвокат защитата си. Имате право да обжалвате всички актове, нарушаващи Вашите права както в качеството на свидетел, така и в качеството на обвиняем

Благодарение на това, че съм работил 5 години в кантората на частен съдебен изпълнител и притежавам Удостоверение за правоспособност на Помощник-частен съдебен изпълните, аз съм запознат с всички тънкости на изпълнителния процес. Независимо дали срещу Вас е образувано изпълнително дело или сте в ролята на кредитор, можете да разчитате на адекватна защита на своите права, както пред самият ЧСИ, така и пред съда и пред Министерството на правосъдието и Камарата на частните съдебни изпълнители.

Сключване на всякакви видове договори, преддоговорни отношения, предварителен договор, възражение за неизпълнен договор, неустойка, неоснователно обогатяване, отговорност на държавата и общините за вреди

Имотни сделки и пълно проучване на документация. Право на собственост, съсобственост, етажна собственост, право на строеж, надстрояване и пристрояване, право на ползване, сервитути

Произход – оспорване и установяване на произход, oсиновяване, издръжка, поставяне под запрещение, отмяна запрещение, настойничество и попечителство, промяна на собствено, бащино и фамилно име

Изготвяне на трудови договори, промяна на основанието за прекратяване на трудовия договор, обжалване на уволнение, възстановяване на работа, обезщетение за оставане без работа

Защита срещу индивидуални административни актове на държавната и общинска администрация, защита срещу бездействия или действия  на администрацията, оспорване на подзаконови  нормативни актове, защита срещу наказателни постановления, издадени от различни административни органи, с които се налагат парични или непарични санкции за извършени административни нарушения от гражданите (КАТ, НАП, ДАИ и др.)

Подготовка, проверка и депозиране на документи за регистрация на търговски дружества, представителства, клонове, сдружения с нестопанска цел и други юридически лица със специален статут, преобразуване на търговските дружества – сливане, вливане, отделяне, разделяне. Представителство пред банки, нотариуси, Агенция по вписванията, НАП, НОИ и други

Водене на дела за обезщетение за претърпени болки и страдания, както и за претърпени имуществени вреди, на пострадали при пътнотранспортни произшествия – от настъпване на ПТП, през всички инстанции, до събирането присъдената сума чрез частен съдебен изпълнител

Юридическа помощ при пряка и непряка дискриминация, както пред КЗД, така и пред съда за установяване на нарушението и: обезщетение за нанесени вследствие на дискриминация вреди; преустановяване на дискриминацията от лицето, което я е извършило. Важно! КЗД не може да присъжда обезщетение за нанесените вследствие дискриминацията вреди. Това може да направи само съдът. За производството пред съда не внася държавна такса.

Всеки клиент е важен

Адвокат Йорданов

Обслужвам както големи фирми, така и обикновени граждани, като считам, че всеки клиент е еднакво важен и всеки клиент заслужава необходимите уважение, внимание и грижа.

Адвокатската професия е призвание

Софийски градски съд

Правораздаването е продължителен и сложен процес, поради което ролята на адвоката e много важна. Да си добър адвокат е преди всичко призвание. Трябва да чувстваш адвокатската професия в кръвта си и да живееш с правото. В адвокатската професия знанията се придобиват с времето и с цената на много усилия. Законите и съдебната практика са променят, но адвокатът винаги трябва да е подготвен за това. Добрият адвокат притежава смелостта и дързостта да защитава докрай правата на своите клиенти, защото винаги има шансове за победа. В съда страните са равни, но добрият адвокат прави разликата между тях в процеса.

Изпратете запитване