Предоставям правни консултации, становища и процесуално представителство относно:

 • Договори – сключване, изменение, допълнение и прекратяване на договори;
 • Сключване на договор при условията на Закона за обществените поръчки;
 • Преддоговорни отношения; Предварителен договор;
 • Договор в полза на трето лице; Даване вместо изпълнение (datio in solutum);
 • Прихващане на насрещни задължения (компенсация); Прехвърляне на вземане – цесия;
 • Изпълнение и неизпълнение на договори; Обективна невъзможност за изпълнение на задължението;
 • Виновна невъзможност за изпълнение на задължението; Забава на кредитора. Разваляне на двустранни договори;
 • Обезщетение на вреди – същност и размер на обезщетението;
 • Договорната отговорност; Неустойка, Задатък;
 • Общо право на задържане (ретенция). Възражение за неизпълнен договор;
 • Суброгация, Солидарност; Обезпечения на вземанията;
 • Отменителен иск; Поръчителство; Ипотека;
 • Залог; Договор за продажба;
 • Договор за прехвърляне на имот срещу задължение за издръжка и гледане;
 • Договор за дарение; Договор за наем; Договор за аренда;
 • Договор за изработка; Договор за заем;Договор за поръчка;
 • Договор за възлагане на управление (мениджерски договор); Договор за влог;
 • Договор за дружество; Водене на чужда работа без поръчка;
 • Непозволено увреждане, Неизбежна отбрана и крайна необходимост;