Правни консултации, становища и процесуално представителство по спорове относно:

 • Сключване, съдържание и прекратяване на трудови договори;
 • Работно време;
 • Извънреден труд;
 • Почивки, отпуски, платен годишен отпуск;
 • Трудови обезщетение;
 • Трудово възнаграждение;
 • Дисциплинарна отговорност;
 • Дисциплинарни наказания и ред за налагането им;
 • Предварителна закрила при уволнение;
 • Иск за отмяна на незаконно уволнение;
 • Иск за възстановяване на работа. Иск за обезщетение при незаконно уволнение. Иск за поправяне на основанието за прекратяване на трудово правоотношение.

Изготвяне на трудови договори

Сключването на трудовия договор задължително следва да предхожда постъпването на работа. В момента на постъпване на работа, работодателят трябва да връчи на работника / служителя копие от завереното уведомление и справката от НАП за прието и заверено уведомление.

В случай, че изпълнявате трудовите си задължения без наличието на писмен трудов договор имате право да поискате по чл.405а от КТ да бъде установено от Инспекция по труда наличие на трудово правоотношение. По време на проверка инспекторът по труда следва да завари на работното място лице, което престира своята работна сила без сключен трудов договор. В този случай от инспекторът по труда се издава постановление за обявяване съществуването на трудово правоотношение.

В случай, че вече сте освободени от работа и е невъзможно Инспекция по труда да Ви завари на работното Ви място, а искате да докажете наличието на трудово правоотношение, за да оспорите уволнението си като незаконно, да получите обезщетение за оставане без работа за срок от 6месеца и да бъдете възстановени на работа, то следва да предявите установителен иск пред съда, с който ще докажете наличието на трудово правоотношение.

Разлика между трудов и граждански договор

Често срещана хипотеза е прикриването на трудов договор чрез сключване на граждански договор. Това се прави от работодателя с цел да нямате право да се ползвате от всички предвидени в Кодекса на труда обезщетения и защита при незаконно уволнение.

Наименованието на сключения договор няма значение за съда, а съдържанието му. Кога съдът приема, че гражданският договор е трудов. И при наличието на граждански договор редът е същия-ако все още изпълнявате трудовите си задължения на работното ви място-чрез сезиране на Инспекция по труда, а ако вече сте освободени от работа-чрез предявяване на установителен иск пред съда.

За да признае гражданския договор за трудов, съдът ще разглежда дали, в договора е уговорено за каква длъжност е сключен, уговорено ли е мястото на работа и трудово възнаграждение. За да признае един граждански договор за трудов съдът ще разглежда дали в договора има изискване кога, къде, какво и как да работи лицето, с което е сключен „граждански договор”.

При гражданските договори изпълнителят сам решава кога, къде, какво и как да работи като единствено от значение е да постигне определен резултат и да го предаде на другата страна по договора. Важно е да знаете и какви клаузи са абсолютно недействителни, дори и да са включени в трудовия договор и вие да сте ги приели, чрез подписването му.

Договорената „неустойка“

Клауза, по силата на която се възлага гражданска отговорност на работника или служителя в случай, че след прекратяване на трудовите правоотношения с работодателя, същият не спази поето задължение да не встъпва в трудови или граждански отношения с конкурентна фирма, е нищожна поради противоречие със закона.

Клаузи забраняващи „ненапускане на работа“ и забрана в продължение на период от време да полага труд в „конкурентна“ компания. Уговорката, с която се ограничава извършването на конкурентна дейност от страна на служители за определен срок след прекратяване на трудовия им договор, е в нарушение на конституционно признатото право на труд, по-специално нормата на чл. 48, ал. 3 КРБ, където се прогласява свободата на избор на професия и място на работа на всеки гражданин.

„Споразумение за конфиденциалност, недопускане конфликт на интереси и на нелоялна конкуренция“, в което се уговаря служителят да не прекратява трудовото правоотношение определен срок, при прекратяване да не осъществява нелоялна конкуренция и да не извършва точно определени действия, дейности и сделки…като е предвидена неустойка при нарушаване условията на споразумението. Такава клауза съдът константно приема за нищожни и Вие не носите никаква отговорност за тяхното неизпълнение.

Промяна на основанието за уволнение

Когато трудовото правоотношение с работника или служителя бъде прекратено, работодателят е длъжен да впише основанието за уволнение в заповедта за уволнение и в трудовата му книжка. Основанието представлява конкретния член, алинея, точка, буква от Кодекса на труда. Важно е да искате поправка на основанието когато сте дисциплинарно уволнен/а. С иска се оспорва само основанието за прекратяване на трудовото правоотношение, вписано в трудовата книжка и другите документи, иска се неговата промяна, а не признаването на уволнението за незаконно и отмяната му.
Исковата молба трябва да бъде подадена до съответния съд двумесечен срок от датата на прекратяване на трудовото правоотношение.

Защо е важно

При дисциплинарно наказание “уволнение” дължите на работодателя обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието (при безсрочно трудово правоотношение), и в размер на действителните вреди (при срочно трудово правоотношение).

Ще имате право на обезщетение за безработица в минимален размер и същевременно срокът му на получаване ще бъде само 4 месеца.

Също така е всеки следващ работодател няма да е очарован от възможността да наеме уволнен дисциплинарно работник или служител.

Обжалване на уволнение

Уволнение имаме едва когато на работника е връчена Заповед за уволнение. Самото предизвестие за уволнение, с изтичането на определен срок не е уволнение. След като получите заповедта, можете да обжалвате уволнението като незаконно. Важно е да вземете и да подпишете заповедта. Подписът Ви не означава съгласие с нея, но значително улеснява работата на Вашия адвокат.

Какви обезщетения следва да Ви се изплатят при уволнение

В случай, че сте уволнени без предизвестие, то имате право на обезщетение, независимо от това дали уволнението е законно или не.

При уволнение задължително Ви се дължи обезщетение за неизползван платен годишен отпуск за текущата календарна година.

Важно е да знаете, че срокът в който можете да обжалвате уволнението като незаконосъобразно е изключително кратък- два месеца.

Ако уволнението бъде признато за незаконно, то имате право на обезщетение за оставане без работа за период от 6 месеца. В случай че сте започнали нова работа, то имате право да получите разликата в трудовото възнаграждение, което получавате в новата работа и това, което сте получавали преди, стига последното да е било по-високо.

Имате право да бъдете възстановени на предишната Ви работа.

Времето през което сте били незаконно уволнени ще Ви бъде признато за трудов и осигурителен стаж.

Ако сте бременна, работодателят може да прекрати трудовия договор само ако получи разрешение от инспекцията по труда за прекратяването на трудовото правоотношение. В случай, че работодателят прекрати трудовия договор, без предварителното разрешение на инспекцията по труда, при оспорване на заповедта по съдебен ред, съдът ще я възстанови на работа, без да разглежда спора по същество. Кога не можете да се ползвате от закрила-когато трудовият Ви договор е със срок на изпитване и е прекратен до изтичане на срока му.

Не се дължи заплащането на държавни такси по трудови дела и същите се разглеждат по реда на т.нар. бързо производство- тоест в значително по-кратки срокове от общия ред.

Възстановяване на работа

Вие имате право да бъдете възстановени на предишната си работа, когато сте били уволнение незаконно. Незаконността на уволнението се доказва по съдебен ред и с с влязло в сила съдебно решение. Важно е да знаете, че когато сте били назначени по срочен трудов договор, можете да бъдете възстановени на работа само ако срокът не е изтекъл. В този случай имате право да заеме предишната си работа само за периода до изтичане на срока по трудовото правоотношение.

Съгласно чл.345 от КТ следва да постъпите на работа в 14-дневен срок от съобщението на съда, че решението за възстановяване на работа е влязло в сила. Без да са налице доказателства, че решението Ви е известно, срокът по чл. 345, ал. 1 КТ не започва да тече и трудовият договор не може да се прекратява.

Какво е важно да знаете-ако просто се явите на работа и не ви допуснат, трудно ще докажете факта на явяването си. Ето защо следва да носите заявление до работодателя, че в определения от закона срок ще заеме длъжността, на която е възстановен. Препоръчително е да се явите на работа в присъствието на свидетел, както и да подадете нарочно писмено заявление с оглед доказването на „явяването“ при един евентуален спор, ако трудовото правоотношение бъде прекратено отново (чл. 325, т. 2 KT). Можете да подадете и нотариална покана, с която безспорно ще докажете недопускането до работното ви място.

Ако работодателят не ви допусне на работа, той носи отговорност по чл.213 от КТ – трябва да плати обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение от деня на явяването ви до допускането Ви на работа. Освен това е предвидена и наказателна отговорност за неизпълнение на съдебно решение по трудово дело по чл.172 от Наказателния кодекс: „Длъжностно лице, което не изпълни заповед или влязло в сила решение за възстановяване на неправилно уволнен работник или служител, се наказва с лишаване от свобода до три години”.

Недопускането на работа може да бъде както физическо възпрепятстване да се изпълнява съответната работа /не ви допускат до работното ви място/, така и в бездействие, което пречи на служителя да започне реалното изпълнение на работата си.

Работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка на работника или служителя факта на възстановяването на предишната работа.

Обезщетение за оставане без работа

Кога имате право на обезщетение

 • Когато се закрива предприятието, в което работите
 • Поради съкращаване в щата
 • При отказ на работника или служителя да последва предприятието когато то се премества в друго населено място
 • Когато заеманата от вас длъжност следва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител
 • Когато не е спазен срокът за предизвестие

Обезщетението се изплаща от работодателя, но за не повече от 1 месец. Размерът е последното брутно трудово възнагражение. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с трудово възнаграждение в по-малък размер, той има право на обезщетение в размер на разликата в заплащането за същия срок.

Обезщетение при незаконно уволнение

Имате право на такова обезщетение само ако сте оспорили законността на уволнението по съдебен ред. Предпоставка за присъждане на обезщетение е признаване за незаконно на уволнението.

Имате право на обезщетение за не повече от шест месеца и е в размер на последното брутно трудово възнаграждение, което е било изплатено през месеца предхождащ този, в който сте били уволнени.

Обезщетение при задържане на трудовата книжка

Работодателят и виновните длъжностни лица, Ви дължат обезщетение по чл. 226 КТ. Това обезщетение може да потърсите по съдебен ред.

Обезщетение при пенсиониране

Ако имате трудов договор и сте били на работа при един и същ работодател през последните 10 години от трудовия стаж , като сте и придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, на основание чл. 222 ал. 3 КТ, работодателят е длъжен да Ви изплати обезщетение от шест брутни работни заплати.

Всички тези обезщетения, в случай че не Ви бъдат изплатени доброволно можете да претендирате по съдебен ред.