Правни консултации, становища, процесуално и правно представителство по спорове относно:

 • Искове за установяване на произход.
 • Произход. Оспорване на бащинство. Припознаване. Форма на припознаването. Оспорване на припознаването.
 • Осиновяване. Пълно и непълно  осиновяване.
 • Представителство и попечителско съдействие. Ограничаване на родителските права.
 • Лишаване от родителски права. Издръжка. Иск за присъждане на издръжка. Намаляване и увеличение на издръжката.
 • Развод по исков ред.
 • Развод по взаимно съгласие.
 • Настойничество и попечителство.
 • Наследяване по закон.
 • Наследяване по завещание. Способност за разпореждане чрез завещание.
 • Форма на завещанието. Нотариално завещание.
 • Възстановяване на запазената  част. Намаляване на завещателно разпореждане. Намаляване на дарение.
 • Отменяване на завещанието. Недействителност на завещанието.
 • Приемане и отказ от наследство.
 • Отказ от наследство. Делба на наследство
 • Видове. Делбена маса. Дялове.
 • Съдебна делба. Фази на съдебната делба.

Развод по взаимно съгласие

Ако търсите адвокат за развод по взаимно съгласие, е добре да знаете, че най-бързият, евтин и едновременно с това лесен начин да се разведете днес е този по взаимно съгласие.

При тази процедура не се изследват изобщо мотивите за прекратяване на брака, нито те се излагат пред съда. Единственото, което е необходимо е обща воля на съпрузите да прекратят брака си и абсолютно задължителното им лично явяване в съдебно заседание, в което да потвърдят категорично съгласието си да се разведат.

Производството се стартира с обща молба до съда от двамата съпрузи, към която е прикрепено споразумение за развод.

Споразумението следва да обхваща редица задължителни въпроси свързани най-вече с децата-тяхното местоживеене, упражняване на родителски права, издръжка, режим на лични отношения, семейно жилище и неговото ползване.

Ако в споразумението не са добре защитени интересите на децата-съдът няма да го одобри, а ще Ви даде срок за отстраняване на нередностите. Няма да го одобри, ако не съдържа и задължителни уговорки по закон. Ако не отстраните нередностите, съдът ще прекрати делото и няма да ви разведе.

Съдът обикновено иска становище от дирекция „Социално подпомагане“, за да прецени дали са защитени интересите на децата.

Колко струва разводът по взаимно съгласие

 • Държавна такса 25 лв., дължима при подаване на молбата. Заплаща се по сметката на съответния районен съд.
 • Окончателна държавна такса до 40 лева по сметката на съответния районен съд при допускане на развод.
 • Такси по споразумението, когато с него се уреждат имуществени отношения между съпрузите – по 2 на сто върху всеки от дяловете и 2 на сто върху платежите за 3 години, когато има споразумение за издръжка.
 • Минималният хонорар на един бракоразвоен адвокат е 400 лева, като размерът му зависи от сложността на споразумението, притежаваните от Вас имоти, МПС и др., в случай че уреждате и имуществените си взаимоотношения заедно с развода.
 • За съдебна експертиза относно оценка на имоти и МПС в хода на съдебното производство, размерът на депозита се определя от съда

Развод по исков ред

Ако във вашия случай е невъзможно да се разведете по взаимно съгласие, дали защото партньорът ви „не ви дава развод” или защото не можете да постигнете съгласие за някои от задължителните въпроси обхващани от споразумението /например издръжката/, за вас остава възможността да се разведете по исков ред.

Как става това:

Ищецът подготвя и подава искова молба, като посочва всички факти, обосноваващи настъпването на дълбокото и непоправимо разстройство на брака. Това може да е фактическа раздяла, изневяра, скандали, дълбоко отчуждение, насилие и пр. В исковата молба задължително се включват исковете за ползването на семейното жилище, издръжка между съпрузите и фамилното име, а ако имате деца-искове за издръжка, родителски права, лични отношения.

Исковата молба се подава до Районния съд по постоянен адрес на ответника. В това производство се изисква задължително лично явяване на ищеца в първото съдебно заседание. В случай,че не се яви без да е посочил уважителни причини –делото се прекратява. Уважителни причини са например местоживеенето на ищеца в чужбина.

След проверка от съда на редовността на исковата молба същата заедно с приложените към нея доказателства се връчват на ответника за отговор. Ако той не може да бъде издирен на постоянния му или настоящ адрес се назначава особен представител. В случай, че поискате съдът да се произнесе относно вината за развода, следва да знаете, че виновният съпруг заплаща всички съдебни разноски на другия, включително за адвокат.

Не е пречка и по този ред, страните да постигнат споразумение относно развода, което съдът да одобри.

Искове за издръжка на дете

Родителите дължат издръжка на своите ненавършили пълнолетие деца / под 18 години/, независимо дали са трудоспособни и дали могат да се издържат от имуществото си! T.e., дори бащата или майката на детето да нямат НИКАКВИ доходи, те дължат издръжка, като минималният размер, към настоящия момент е 95 лева. Ако родителят няма никакви доходи, то тогава издръжката се изплаща от държавата /чрез общината/, а родителят без доходи става длъжник на държавата.

Ако родителят, който дължи издръжка не я изплаща два месеца /тъй като издръжката се определя помесечно/, без да е необходимо те да са последователни/, той носи наказателна отговорност по чл. 183 от НК, като наказанието е до една година лишаване от свобода или пробация.

Съдът определя издръжка според нуждите на детето и възможностите на родителя. Детето може да търси издръжка и по своя постоянен адрес, като това означава, че ако задълженият родител живее в друго населено място, той ще си поеме разходите за път и явяване в съдебно заседание. Издръжка може да се търси както за бъдещ, така и за минал период, като максимумът е една година назад във времето. Издръжката за минал период се определя от съда и се изплаща наведнъж /например- съдът определя издръжка за минал период в размер на 150 лева, така на детето се дължи освен издръжка ежемесечно занапред, така и сумата от 1800 лева за минало време/.

Искове и дела за месечна издръжка на дете при развод

След като Ви бъде присъдена издръжка, което е задължително когато детето е под 18 години, можете да си извадите изпълнителен лист и да образувате дело при съдебен изпълнител. Ако родителят не я изплаща доброволно, съдебният изпълнител ще му наложи запори върху трудово възнаграждение, банкови сметки, възбрани върху недвижимите му имоти. При задължения за издръжка няма несеквестируеми вземания и имущества. Т.е. може да се правят удръжки върху заплата под минималната, както и възбрани върху единствено жилище. Също така можете да сезирате прокуратурата, тъй като неизплащането на присъдена издръжка е престъпление. Важно е обаче издръжката да е присъдена, т.е определена с влязъл в сила съдебен акт.

Важно е да се подчертае, че по дела за издръжка, ищецът /т.е. детето чрез неговия родител или със съгласие на родител при децата над 14 години/ е освободен от заплащането на държавни такси и разноски, с изключение на адвокатския хонорар. Адвокатска кантора Валентина Каменарска предлага на социално слаби клиенти безплатно процесуално представителство. Кантората определя като социално слаб клиент, лице, което отговаря едновременно на следните условия:

 • Получава доход под минималния;
 • Няма повече от едно жилище;
 • Не притежава дялове и акции в ТД и не упражнява дейност като ЕТ
 • Не притежава МПС
 • Не е встъпило в друг брак.

Всички тези обстоятелства кантората проверява служебно в публичните регистри, като от клиента изисква само удостоверение от НОИ и КАТ.

Можете да ползвате и възможността на безплатната правна помощ, осигурена от държавата, /т.нар. служебен защитник/. В този случай доходите Ви ще бъдат изследвани от съда или НБПП.

В случай, че не отговаряте на изискванията за безплатна правна помощ, следва да знаете, че минималният адвокатски хонорар по дела за издръжка е 300 лева, като може да бъде определен и по-висок, в зависимост от размера на търсената издръжка.

Важно е да съхранявате касови бонове/ за дрехи, обувки, учебници, книги, играчки/, бележки за заплащане на детска градина, бележки за заплащане на курсове и извънкласни занимания, бележки от закупени лекарства и др.С колкото повече такива доказателства разполагате, толкова по-лесно ще докажете нуждите на детето Ви.

Родителски права

Когато двойката е сключила брак и в последствие се разведе, въпросът за упражняване на родителските права се решава в делото за развод. Това решение обаче подлежи да преразглеждане когато обстоятелствата се изменят.

Проблемите с упражняването на родителските права са най-големи при двойки, които имат дете родено извън брак. Когато се роди дете от фактическо съпружеско съжителство и, впоследствие, родителите се разделят, по съдебен път трябва да се уредят някои правни последици от това прекратяване на съвместното съжителство, като например кой от двамата родители ще упражнява родителски права върху децата.

Този който упражнява родителските права има право да поиска да му се предостави ползването на семейното жилище, а другият родител се осъжда да заплаща издръжка на ненавършилите пълнолетие деца. Ето защо често децата се използват за разменна монета от техните родители.

Какво разглежда съдът

Вземат се предвид полът и възрастта на детето, а при навършена 10-годишна възраст се взема и мнението на детето. Изслушва се становището на социални грижи – отдел закрила на детето.

Ограничаване и лишаване от родителски права

Лишаването от родителски права е изключително рядка хипотеза. Рядко съдът допуска лишаване или ограничаване на родителски права.

Съдът е склонен да лиши родителя от правата му е ако неговото поведение представлява опасност за здравето, личността, възпитанието и имуществото на детето. Например когато злоупотребява системно с алкохол, наркозависим е, упражнявал е насилие върху детето или другия родител, не се грижи за него- дълго и трайно отсъства от живота му, като едновременно с това и не плаща издръжка.

Режим на лични отношения

В много случаи след развода или раздялата, единия родител ограничава другия родител да вижда детето си. Мотивите са много- отмъщение /наказание на бившия партньор, убеденост че той е вреден като присъствие за детето си и пр. При всички случаи съдът възприема изключително негативно ограничаването едностранно от единия родител на правото на детето да общува с двамата. Константно съдът приема,че общуването с двамата родители е в интерес на детето и субективното нежелание или преценка на майката/бащата,че другият родител не следва да вижда детето си се оценява негативно.

В случай, че не можете да виждате детето си, защото другият родител ви ограничава, виждате го рядко или като цяло постоянно се налага да водите преговори, да молите бившия си партьор, за да осъществите среща с детето си, то може да разрешите проблема си по съдебен ред.

Защо е важно да имате съдебно решение по този въпрос

Решението на съда има изпълнителна сила. Това означава поне две неща:

След влизане в сила на решението, в случай че ви се отказва отново да виждате детето си, можете да образувате изпълнително дело при ЧСИ или ДСИ. Съдебният изпълнител ще Ви съдейства да вземете детето си, включително и с полиция, а също така ще налага глоби на родителя, който отказва да изпълнява постановеният от съда режим на лични отношения.

На второ място, родителят който продължава да отказва да дава детето на другия родител, при постановен режим на лични отношения носи наказателна отговорност за неизпълнение на съдебно решение.