Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Търговско право

Част от адвокатските услуги, които предлагам в областта на търговското и корпоративно право:

  • Съдействие за създаването и на юридически лица с нестопанска цел в публична и в частна полза.
  • Анализ на инвестиционните намерения, включително данъчните ефекти
  • Помощ при избора на най-подходящата правна форма за избраната от Вас стопанска дейност и подготовка на всички необходими документи за регистрацията, съдействие при стартиране на бизнеса – за покупка или наем на земи и сгради, моторни превозни средства, подбор на персонал, снабдяване с разрешения, лицензии и др.
  • Подготовка на документи за вписване на промени, увеличаване и намаляване на капитала, обявяване на актове;
  • Подготовка на документи за сливания и придобивания, извършване на анализ с оглед спецификите на конкретния случай от гледна точка на всички отрасли на правото, помощ при извършването на сделката във всички нейни етапи;
  • Съдействие при сключване на всички видове договори, включително договори за кредит, за застраховки, обществени поръчки, лизинг, франчайзинг, дистрибуция и други, при тяхното изпълнение, както и за събиране на Вашите вземания или за разсрочване на Вашите задължения към контрагенти или към държавата;
  • Защита и съдействие при дружествени спорове, защита на права на акционери и др., представителство на общи събрания, процесуално представителство пред съд;
  • Консултация в областта на защитата на личните данни, защитата на потребителите, отношенията с Вашите работници и служители;
  • Съдействие за преструктуриране на бизнеса, предоговаряне и разсрочване на задълженията, продажба или придобиване на предприятия, стабилизация, ликвидация, несъстоятелност