Правни консултации, становища и процесуално представителство относно:

 • Дружество с ограничена отговорност. Учредяване на ООД.
 • Капитал, имущество и дялове в ООД. Изменение на капитала.
 • Членство в ООД. Придобиване, прехвърляне и прекратяване на членството.
 • Права и задължения на съдружниците в ООД. Управление на ООД. Прекратяване на дружеството.
 • Акционерно дружество – понятие и същност. Видове АД. Учредяване на АД и устав. Капитал на АД. Акции и сделки с тях. Права и задължения на акционерите.
 • Облигации – понятие и видове. Права на облигационерите. Конвертиране на облигации в акции.
 • Управление на АД. Годишно приключване и разпределение на печалбата.
 • Особени видове АД.
 • Командитно дружество с акции. Търговец – публично предприятие. Еднолични търговски дружества с държавен капитал.
 • Преобразуване на търговските дружества. Защита на съдружниците и кредиторите на ТД при преобразуване. Прекратяване и ликвидация на ТД.
 • Обединения на ТД – консорциум и холдинг. Кооперация – понятие, произход, видове, образуване.
 • Имущество на кооперацията – вноски, структура и правен режим.
 • Членствено правоотношение в кооперацията. Права и задължения на член кооператорите.
 • Управление на кооперацията. Преустройство, прекратяване и ликвидация.
 • Търговски сделки. Сключване и форма на търговските сделки. Сделки при общи условия.
 • Изпълнение на търговски сделки. Безкасово плащане. Текуща сметка.
 • Неизпълнение на търговски сделки. Непреодолима сила. Стопанска непоносимост. Отметнина.
 • Търговски обезпечения. Особени залози.
 • Търговска продажба – понятие и правен режим. Сделки за покритие. Продажба на публичен търг. Особени продажби – транзитна, дистанционна, с уговорка за изкупуване, с предварително плащане на цената, на изплащане, чрез прехвърляне на ценни книги, продажба с допълнителна спецификация.
 • Договор за лизинг. Комисионен договор. Договор за консигнация. Спедиционен договор.
 • Договор за превоз. Сключване и форма на договора. Превозни документи.
 • Права и задължения на страните по договора за превоз. Отговорност на превозвача. Договор за застраховка. Сключване и форма на договора за застраховка.
 • Имуществено застраховане. Застраховки „живот” и „злополука”. Застраховка ГО.
 • Сделки с ценни книги. Търговска асигнация.
 • Менителница. Издаване и прехвърляне на менителница. Джиро – същност и видове. Предявяване и приемане на менителницата. Плащане и протест.
 • Посредничество и поръчителство при менителницата. Менителнични искове. Възражения. Неоснователно обогатяване. Запис на заповед. Чек. Търговски банки. Банкови сделки – понятие и видове. Договор за стоков контрол. Търговски договори – факторинг, франчайзинг, договор за дистрибуция.