Благодарение на това, че съм работил 5 години в кантората на частен съдебен изпълнител и притежавам Удостоверение за правоспособност на Помощник-частен съдебен изпълните, аз съм запознат с всички тънкости на изпълнителния процес. Независимо дали срещу Вас е образувано изпълнително дело или сте в ролята на кредитор, можете да разчитате на адекватна защита на своите права, както пред самият ЧСИ, така и пред съда и пред Министерството на правосъдието и Камарата на частните съдебни изпълнители.

Защита на длъжника по изпълнително дело

Ако в следствие решение на съда сте станали длъжник и спрямо Вас е установено задължение за плащане то най-вероятно, за да реализира своите претенции ищецът ще образува срещу вас изпълнително дело.

Моят съвет като адвокат с голям опит в изпълнителното производство е незабавно да потърсите правна консултация преди решението по делото да е влязло в сила с цел излизане от ситуацията с най-малката възможна загуба на финанси, време и нерви.

В случай, че сте изправени пред задължението да изпълните влязло в сила съдебно решение, то преди всичко е необходимо клиентът да разбере, че решението ще бъде изпълнено по един или друг начин – било то доброволно или принудително.

И в двата случая следва да се потърси помощ от адвокат, който да укаже необходимите действия за излизане от неприятната ситуация, да участва в преговори с кредитора и да оформи юридически изпълнението на задължението с цел окончателното му погасяване и препятстване на възможността за бъдещи претенции.

Макар и длъжник по изпълнително дело, задълженият човек следва да знае, че също така има и редица права – да прави копия от документи по делото, да представя допълнителни документи, да участва в извършването на определени изпълнителни действия, да дава становища, възражения и да обжалва действия на съдебния изпълнител, които накърняват интересите му, също така може да иска отводи, оспорва оценки и други права дадени от законодателството на Република България.

Също така длъжникът може в сроковете за доброволно изпълнение да плати дълга, да сключва споразумения за разсрочено плащане, както и да подава жалби за дисциплинарни нарушения на съдебния изпълнител.

Ако не се обърнете за помощ към специализиран адвокат в областта на изпълнителния процес то ще бъдете длъжни сами да следите за това Вашите права и интереси да не бъдат нарушени от изпълнителните действия.

Ако не желаете да бъдете просто бездействащ наблюдател на образуваното срещу Вас изпълнително дело, то следва да приемате и реагирате своевременно на всички съобщения адресирани до вас като длъжник от страна на съдебния изпълнител.

Следва да се знае, че често частните съдебни изпълнители в интерес на кредиторите нарушават процедури по връчване, оправдавайки се с неоткриване на адрес на длъжника и т.н.

Така се преклудират права на длъжника за възразяване и обжалване на действия, което може лесно да бъде избегнато с упълномощаването на адвокат, който да ги получава и реагира своевременно.

Какво рискувате при отказ от получаване или недобросъвестни действия довели до това, че не сте информирани за дадено действие?

Например оценката на имущество направена от частен съдебен изпълнител без участието на оценител може да бъде обжалвана, както и такава направена от оценител, но на очевидно значително по-ниска стойност.

Така длъжникът си гарантира, че неговата продавана вещ ще покрие максимално голяма част от дълга, а няма да бъде взета на безценица при публичната продан, което често се случва, когато длъжникът не ангажира адвокат за защита по изпълнителното дело.

Друго често срещано нарушение на правата на длъжника е насочването на изпълнението върху несеквестируеми вещи и суми.

Съществува списък с установени от закона имущества, които не може да бъдат запорирани и възбранявани и ако изпълнението бъде насочено срещу такова имущество длъжникът е в правото си да възрази и обжалва действието на частния съдебен изпълнител.

В случай на изпълнение върху парични средства съществува минимум, върху който не може да се изпълнява, както и парични средства на определено основание /издръжки, социални помощи и др./, които също не могат да бъда обект на изпълнение.

Ако имате възможност и желание да изпълните решението на съда доброволно не е нужно да чакате получаването на покана за доброволно изпълнение и съпътстващите я запори, възбрани, проучвания и др. изпълнителни действия, които увеличават дълга Ви.

Предприемете незабавно действия по плащането консултирани с добър адвокат по изпълнителни дела, който със съветите и действията си да Ви спести излишното оскъпяване и житейски неудобства съпътстващи съдебното изпълнение.

Разбирането на изпълнителния процес и динамиката на изпълнителното дело не е по силите на хората, които не са професионални юристи.

В случай, че като длъжник желаете да защитите правата си правилният и гарантиращ максимално благоприятен изход от проблемите подход е да се обърнете към адвокат за консултация и помощ по изпълнителното дело образувано срещу Вас.

 

Защита на взискателя по изпълнително дело

Клиентите често абсолютно погрешно приемат, че след като съдебното дело по събиране на вземания е минало то най-тежкото е зад гърба им и всичко е приключило.

Практиката показва, че това съвсем не е така и това, че съдът е задължил едно лице да извърши определени действия – да изплати дълг към ищеца не означава, че това ще бъде направено доброволно от длъжника.

И доколкото в такава ситуация самостоятелната защита на правата е невъзможна кредиторът следва да потърси помощта на съдебен изпълнител – частен или държавен, да образува изпълнително дело и да се конституира в него като взискател.

Какво налага използването на адвокатска помощ в изпълнителните дела?

На пръв поглед ситуацията след съдебното решение във Ваша полза изглежда лесна – то влиза в сила, изваждате си изпълнителен лист, пишете молба за образуване на изпълнително дело и чакате да получите съобщение, че дължимите Ви суми са събрани.

В действителност нещата стоят доста по-сложно и по пътя на удовлетворяване на вашите кредиторски права има минимум три препятствия.

На първо място това е естественото непознаване на материята на изпълнителното производство от обикновените граждани и възможностите, които законът дава за предприемане на определени действия.

Съгласно процесуалните правила заявлението за образуване на изпълнително дело следва да бъде подадено до съответния териториално компетентен съдебен изпълнител.

В противен случай или може да бъде постановен отказ от образуване или извършените изпълнителни действия да нямат необходимата правна стойност с всички произтичащи от това възможности длъжника да се защити и забави изпълнението.

Второто препятствие са усилията, които самият длъжник ще положи, за да препятства изпълнението. Не са рядкост случаите когато дори още докато върви делото длъжникът напуска работа, разпорежда се с имущество и се освобождава от активи, върху които може да се насочи изпълнението.

Често тези действия са чисто фиктивни, сключват се симулативни сделки с роднини и близки и се полагат всякакви усилия да се препятства осребряване на имуществото му за погасяване на дълга.

Така че, ако мислите, че длъжникът ще стои пасивен и ще чака да се описва и продава имуществото му то най-вероятно грешите изключително много.

И когато съдебният изпълнител съобщи, че няма срещу какво имущество да изпълнява тогава удивеният кредитор започва да се пита „А какво стана със собствеността, заплатата, бизнеса на длъжника?“.

Те още съществуват, но вече като собственост на други лица. За това и от значителна важност е още от началото да доверите своето изпълнително дело на опитен адвокат, който да работи оперативно и бързо с цел препятстване на възможностите на длъжника да се противопоставя.

Третият основен проблем на изпълнителното производство налагащ ползването на адвокатска помощ е това, че съдебните изпълнители са хора изключително заети и е истински късмет да попаднете на отговорен и компетентен изпълнител, който да Ви обърне необходимото внимание.

В повечето случаи Вие дори не знаете как изглежда съдебния изпълнител, на който поверявате събирането на вземанията си, доколкото всичко се работи от негови помощници и администрация.

И ако попаднете на някой по-мързелив и немотивиран служител се налага писане на доста заявления изискващи изпълнителни действия или справки, а често и жалби срещу действия или бездействия на съдебния изпълнител.

За да си спестите подобни забавяния винаги е по-добре да се обърнете към специализиран в изпълнителното производство адвокат, който да състави нужните документи за стартиране и водене на изпълнителното дело, за да бъде същото максимално бързо и резултатно и да следи за скоростното му и правилно протичане до успешния му край.

Ако сте работещ човек, който не може да си позволи в началните етапи на развитие на изпълнителното дело да посещава съдения изпълнител 2-3 пъти седмично, то контролът по правилното движение на изпълнителното дело ще представлява за Вас значителен проблем.

Като прибавим и липсата на познания за правата и задълженията на съдебния изпълнител, реда за протичане на изпълнителното дело и други правни въпроси то едва ли ще можете както да извършите, така и да накарате изпълнителят да извърши необходимите действия.

С избора с в качеството на взискател да не ползвате помощ от адвокат сериозно рискувате да получите в ръка изпълнителен лист, който е невъзможен за събиране. След като вече клиентът знае за проблемите, с които може да се сблъска при изпълнение на решенията на съда, може реално да оцени и своите шансове да се справи с тях без помощта на адвокат.

При по-сложни случаи на събиране на дългове с помощта на съдебен изпълнител, налагащи прехвърляния на делото между няколко съдебни изпълнители, търсене на имущества на длъжника по наследство, присъединяване по други изпълнителни дела е задължително да потърсите услугите на адвокат, специализиран в областта на изпълнителното производство.