Юридическа помощ при пряка и непряка дискриминация, както пред КЗД, така и пред съда за установяване на нарушението и: обезщетение за нанесени вследствие на дискриминация вреди; преустановяване на дискриминацията от лицето, което я е извършило. Важно! КЗД не може да присъжда обезщетение за нанесените вследствие дискриминацията вреди. Това може да направи само съдът. За производството пред съда не внася държавна такса.

Пряка дискриминация е всяко по-неблагоприятно третиране на лице на основата на признаците пол, раса, народност, етническа принадлежност, човешки геном, гражданство, произход, религия или вяра, образование, убеждения, политическа принадлежност, лично или обществено положение, увреждане, възраст, сексуална ориентация, семейно положение, имуществено състояние или на всякакви други признаци, установени в закон или в международен договор, по който Република България е страна, отколкото се третира, било е третирано или би било третирано друго лице при сравними сходни обстоятелства.

Непряка дискриминация е поставянето на лице или лица, носители на признак от изброените по-горе, или на лица, които, без да са носители на такъв признак, съвместно с първите търпят по-малко благоприятно третиране или са поставени в особено неблагоприятно положение, произтичащо от привидно неутрални разпоредба, критерий или практика, освен ако разпоредбата, критерият или практиката са обективно оправдани с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими.