Правна помощ и съдействие при реализиране на отговорността на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове и действия на администрацията, включително чрез изготвяне на жалби и представителство пред Европейския съд за правата на човека в Страсбург. Предлагам правни консултации, становища и процесуално представителство по спорове относно:

 • Административни актове;
 • Условия за редовно действие на административни актове;
 • Недействителност на административните актове;
 • Административна принуда;
 • Административнонаказателна отговорност;
 • Отговорност на държавата и общините за вреди от незаконосъобразни актове и действия на администрацията;
 • Издаване на индивидуални административни актове. Издаване на общи и нормативни административни актове;
 • Оспорване на административни актове по административен ред;
 • Възобновяване на производства по издаване на административни актове;
 • Оспорване на административни актове пред първа съдебна инстанция.
 • Оспорване на основата на специална клауза;
 • Касационно производство
 • Отмяна на влезли в сила съдебни актове;
 • Защита срещу неоснователни действия и бездействия на администрацията;
 • Изпълнение на административни актове и съдебни решения;
 • Производство по установяване на административните нарушения и налагане на административните наказания;
 • Оспорване на наказателните постановления. Касационно производство;
 • Възобновяване на административнонаказателни производства.
 • Изпълнение на наказателните постановления на съдилищата по административнонаказателни дела;

Обжалване на наказателни постановления

В случай, че ви съставят акт имате право да възразите по него в тридневен срок от съставянето му. В случай, че не възразите в тридневния срок или въпреки, че възразите, актът не бъде отменен по административен ред, то въз основа на него се издава Наказателно постановление.

Важно е да знаете, че за съставянето на акт има срокове. В случай, че сте извършили нарушение, но актът бъде издаден след изтичането на този срок, дори нарушението ви да е безспорно и лесно доказуемо, то при оспорване, актът и издаденото въз основа на него наказателно постановление, ще бъдат отменени от съда.

Дела за обжалване на наказателни постановления

В случай, че актът е издаден в законовопредвидения срок, той следва и да ви се връчи. В случай, че присъствате при съставянето на акта е добре да го подпишете и да вземете вашия екземпляр. подписването на акта не означава, че сте съгласни с констатациите в него. напротив- в него има полета за възражения и вие може да напишете, че не сте съгласни с акта. Важно е да вземете екземпляр за вас, тъй като при обжалване, много често се оказва, че има значителни пропуски при съставянето на акта водещи до неговата отмяна.

Въз основа на акта ще бъде издадено наказателно постановление. Самият акт не може да се обжалва самостоятелно – обжалва се наказателното постановление, заедно с акта, въз основа на което е издадено.

Има срокове за издаването на наказателно постановление, в случай, че те не са спазени, отново актът и постановлението ще бъдат отменени от съда.

Срокът да обжалвате наказателното постановление е 7-дневен от момента, в който ви е връчено.

Отмяна на незаконосъобразни заповеди за задържане

Полицейските органи могат да задържат лица за не повече от 24 часа. Това право обаче е твърде тясно по съдържание, за разлика от практическото му прилагане от органите на МВР, които считат, че имат право да задържат граждани на всякакви основания, без да са налице данни за извършено престъпление, заради това, че сте си забравили личната карта и т.н.

Това обаче не е така. Кантората е специализирана в отмяна на заповеди за задържане, издадени от органите на МВР, като над 90% от обжалваните от нас заповеди биват отменяни от съда като незаконосъобразни. След отмяна на подобна заповед имате право да претендирате обезщетение по закона за отговорност на държавата и общините за вреди. Обезщетенията не са символични и размерът им може да достигне до десетки хиляди левове, особено ако срещу вас е употребено насилие, както и в зависимост от различни други фактори- продължителността на престоя в поделенията на МВР, дали е осигурявана храна, вода, сън и др.

Какво е важно да направите:

На първо място следва да знаете, че самото задържане няма механизъм да бъде обжалвано. Можете да обжалвате само заповедта за задържане. Единственото, което може да направите и имате право на това е да ви се осигури адвокатска защита докато се в поделенията на МВР и ви разпитват, обискират и пр. Непременно изискайте и отбележете в декларацията че искате адвокат, както и да се свържете с ваши близки. Осигурете присъствието на ваш близък при освобождаването ви!

Това е изключително важно с оглед факта на доказване часът в който сте освободени и физическото и психическото ви състояние към момента на освобождаването ви.

След освобождаването Ви задължително пазете заповедта за задържане, попълнената от вас декларация, документ за обиск и други. Непременно обърнете внимание на часа, в който ви освобождават и този, който е вписан в заповедта за задържане. В случай, че са различни, изискайте това да бъде поправено. Ако ви откажат, подпишете заповедта с възражение относно вписания час.

Не подписвайте нищо, което не разбирате. В случай, че ви карат с аргумента, че ще улесните по-бързото си освобождаване, подпишете със забележка, че не разбирате какво подписвате, неясно ви е, не са ви разяснени правата ви, насилвани сте да подпишете.

Срокът за обжалване на заповедта е 14 дневен от момента, в който ви е връчена -т.е. от датата на която сте освободени. Поради това, реагирайте незабавно и потърсете адвокат.

Обезщетение при задържане за 24 часа

Обезщетение за задържане от полициятаЗа да имате право на обезщетение, следва да имате налице влязло в сила Решение, с което е отменена заповед за задържане за 24 часа. Т.е задължително трябва да обжалвате заповедта за задържане в 14 дневен срок от издаването и. Можете да съедините и оспорването на заповедта с искане за присъждане на обезщетение.

По принцип се доказват търпените от вас вреди изразяващи се в стрес, безпокойство, безсъние, лишаване от храна, вода, сън и почивка, психическо и/или физическо насилие и др. вреди по време и след задържането. Самият факт на задържане и фактическото лишаване на лицето от правото на свободно придвижване и поставянето му в изолирана среда, предполага настъпването на емоционален стрес.

Незаконното задържане само по себе си предполага страдания, трудности и негативни емоционални преживявания за лишения от свобода, на засилено чувство на безпомощност, безсилие и незащитеност, на унижение на човешкото достойнство без да е необходимо те да се доказват.

Създадените за времето на задържане дискомфорт и неудобства не само произтичат вследствие на изпълнението на незаконосъобразна принудителна административна мярка, каквато по своята същност е заповедта за задържане, но и следва да се приеме, че публичността на задържането, вече предполага унизително спрямо лицето отношение.

В тази връзка следва да се отбележи, че в практиката си ВКС приема, че обезщетение за неимуществени вреди по ЗОДОВ се дължи и когато не са ангажирани доказателства за тях, тъй като е нормално такива вреди да са търпени (Решение № 427 от 16.06.2010г. на ВКС по гр.д. № 273/2009г., III г.о., ГК, Решение № 457 от 25.06.2010г. на ВКС по гр.д. № 1506/2009г., IV г.о., ГК, постановени по реда на чл.290 от ГПК).